Website Cookies

Cookies

Deze website is eigendom van Wandelsport Vlaanderen vzw

Contactgegevens: Wandelsport Vlaanderen vzw
Adres maatschappelijke zetel: Gentse Steenweg 132, 8340 Damme 
Telefoon: 050 40 51 40
E-mail: info@wandelsport.be
Btw-nummer: BTW BE 643.481.073

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 • Naam: ASP.NET_SessionId
  • Verval: Einde sessie
  • Inhoud: String van karakters
  • Doel: Koppelt geauthenticeerde gebruikersverzoeken aan de sessie
 • Naam: wwwwandelsportvlaanderenbe-cookie-consent
  • Verval: 365 dagen
  • Inhoud: String van karakters
  • Doel: Laat de website weten welke cookies je wenst te aanvaarden

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Google Analytics

Wandelsport Vlaanderen vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.wandelsportvlaanderen.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Wandelsport Vlaanderen-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Social Media cookies 

Op bepaalde pagina’s tonen we enkele social media ‘buttons’ die u als gebruiker toelaten om deze berichten verder te verspreiden via uw persoonlijke social mediakanaal. Deze worden geladen met behulp van een aantal cookies.  

Website Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Wandelsport Vlaanderen vzw

Deze website is eigendom van Wandelsport Vlaanderen vzw

Contactgegevens: Wandelsport Vlaanderen vzw
Adres maatschappelijke zetel: Gentse Steenweg 132, 8340 Damme
Telefoon: 050 40 51 40
E-mail: info@wandelsport.be
Btw-nummer: BTW BE 643.481.073

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wandelsport Vlaanderen vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wandelsport Vlaanderen vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Wandelsport Vlaanderen vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wandelsport Vlaanderen vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via it@wandelsport.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wandelsport Vlaanderen vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Wandelsport Vlaanderen vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Wandelsport Vlaanderen vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Website Privacy

Privacy verklaring

Wandelsport Vlaanderen vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelsport Vlaanderen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Wandelsport Vlaanderen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via

Wandelsport Vlaanderen vzw, Gentse Steenweg 132, 8340 Damme
info@wandelsport.be of 050/40.51.40

Uw persoonsgegevens worden door Wandelsport Vlaanderen vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • In het kader van lidmaatschap van Wandelsport Vlaanderen vzw (contractuele grond)
 • In het kader van het versturen van het ledenblad (contractuele grond)
 • Om te kunnen inschrijven/deelnemen aan wandeltochten door de aangesloten clubs, door Wandelsport Vlaanderen vzw en haar partners georganiseerd (contractuele grond)
 • Om te kunnen inschrijven/deelnemen aan activiteiten, reizen, … door Wandelsport Vlaanderen vzw en haar partners georganiseerd (contractuele grond)
 • Om te kunnen inschrijven/deelnemen aan bijscholingen door Wandelsport Vlaanderen vzw georganiseerd, om hiervoor aanwezigheidslijsten op te maken en om deelname attesten op te maken. (gerechtvaardigd belang)
 • In het kader van de verzekering (contractuele grond, gerechtvaardigd belang)
 • Het opmaken van de wandelkalender Walking in Belgium in boekvorm en online (gerechtvaardigd belang)
 • Het online beschikbaar maken van de clubgegevens en clubbestuur (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven (toestemming)
 • Het versturen van bestuursinfo (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • In het kader van de facturatie, het opvolgen van de betaling en het versturen van bestellingen, aankopen (contractuele grond)
 • Het bijhouden van boekhoudkundige geschriften (wettelijke basis)
 • Om te kunnen inloggen voor bepaalde toepassingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke basis)

Inzake inschrijving reizen wordt een specifieke privacy verklaring opgemaakt die u vindt bij het betreffende item op deze website.

Wij kunnen volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Rijksregisternummer
 • Lidnummer van Wandelsport Vlaanderen vzw en de club waar men lid is
 • Aansluitingsdatum/ hernieuwingsdatum
 • Functie binnen de club/federatie
 • Sportgerelateerde opleiding
 • Competitie gegevens: aantal gewandelde tochten of  aantal kilometers
 • Het aantal jaren bestuurslid
 • Toekenning van inlog rechten op Clubportaal
 • Rekeningnummer

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het ontwikkelen van de leden- en tochtendatabase
 • het elektronisch inschrijven op tochten
 • het ontwikkelen van het elektronisch wandelboekje
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het organiseren van opleidingen/bijscholingen
 • Het lay-outen, drukken en versturen van het ledenblad
 • Het lay-outen, drukken van de wandelkalender Walking in Belgium
 • Het drukken van de lidkaarten en mutualiteitsattesten
 • De verzekering
 • Het versturen van bestellingen en aankopen
 • Het organiseren en begeleiden van de wandelreizen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien deze doorgegeven zijn door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wandelsport Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wandelsport Vlaanderen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Wandelsport Vlaanderen vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35  1000 Brussel  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wandelsport Vlaanderen vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 6 juni 2018.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren: 

Per brief: stuur je vraag per brief naar Wandelsport Vlaanderen vzw, Gentse Steenweg 132, 8340 Damme
Per e-mail: stuur je vraag naar info@wandelsport.be. 
Via dit formulier. Dit is de snelste manier. 

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.